http://it.dsu.ac.kr/e_learning/2nd/comtents/3kang.wmv1. Topology
2.전송매체
3. 네트워크 장비
4. NIC
5. HUB
6. Bridge